Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm protecția datelor cu caracter personal ca pe un subiect extrem de important, prin urmare vom depune tot efortul și vom aloca toate resursele necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul UE 679/2016 (”Regulament General privind Protecția Datelor” sau ”GDPR”), precum și cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prin acest document vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, protejăm și tranferăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați la interacțiunea cu noi în legătură cu produsele și serviciile pe care vi le oferim, inclusiv prin intermediul site-urilor noastre web www.skystar.ro si www.mst.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal precum și orice modificări ale cerințelor legale.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

SKYSTAR și MST sunt denumirile comerciale utilizate de MICROMEDIA SYSTEM S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în localitatea Craiova, Str. Traian Lalescu Nr. 18, Bl. a1, Sc. 1, Ap. 2, județul Dolj, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J16/238/1999, cod unic de înregistrare fiscală RO11682019 (denumită în continuare ”SKYSTAR”, ”MST” sau ”noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Din dorința de a fi întotdeauna transparenți, vă încurajăm să contactați Responsabilul SKYSTAR cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@skystar.ro sau prin poștă la adresa Str. Libertății Nr. 2, Craiova, Jud. Dolj - cu mențiunea: în atenția Responsabilului SKYSTAR cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Primim de la dumneavoastră următoarele informații:

 • Când vă creați un cont pe site-ul www.skystar.ro:
  • Numele și Prenumele
  • Adresa de e-mail
  • Numărul de Telefon
 • În cadrul paginii ”Contul Meu” din platforma SkySTAR puteți adăuga informații suplimentare precum:
  • Adrese de Livrare
 • Când plasați o comandă ne furnizați următoarele informații:
  • Numele și Prenumele pentru facturare
  • Datele Companiei dumneavoastră (în cazul în care doriți emiterea facturii către o persoană juridica)
  • Adresa de facturare
  • Adresa de Livrare

De asemenea, putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului www.skystar.ro pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate pentru dumneavoastră. Prin intermediul site-ului nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform politicii de utilizare a cookie-urilor.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse în Regulamentul General privind Protecția Datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Scopurile și Temeiurile prelucrării datelor

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor SkySTAR
  • Crearea și administrarea contului de client în cadrul website-ului www.skystar.ro
  • Preluarea, validarea, facturarea și expedierea comenzilor
  • Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă plasată, la bunurile sau serviciile achiziționate
  • Returnarea produselor conform prevederilor legale
  • Rambursarea contravalorii produselor conform legislației în vigoare
  • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile, bunurile și serviciile oferite prin intermediul website-ului www.skystar.ro
 • Îmbunătățirea serviciilor noastre - Având în vedere faptul că dorim în permanență să vă oferim produse și servicii de calitate, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării website-ului www.skystar.ro 
 • Marketing
 • Apărarea intereselor noastre legitime - Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului web față de atacuri cibernetice
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont pe website-ul www.skystar.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situația în care legislația aplicabilă impune acest lucru.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Micromedia System S.R.L.
 • furnizorilor de servicii de curierat
 • furnizorilor serviciilor de plată/bancare
 • furnizorilor de servicii de marketing
 • furnizorilor de servicii IT
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare de piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terți persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice adecvate, conform standardelor în vigoare.

Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul General privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare din aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor prezentate mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind datele de contact prezentate mai sus.

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 • Identitate - Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor ce conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului înregistrat pe website-ul www.skystar.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
 • Onorarii - Nu vom solicita o taxă pentru a vă excercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
 • Durata de răspuns - Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem într-un termen maxim de 60 de zile. Este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.
 • Drepturile terțelor părți - Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.


Drepturi VizateDescriere
Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm date cu caracter personal
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date
 • să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transmitem în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea Datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul SkySTAR și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Micromedia System S.R.L., indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente, iar noi vom fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului din platforma SkySTAR, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dumneavoastră; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie ”portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; sau
 • se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.
Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Tel: +40318059211 sau +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul SkySTAR cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa: data.protection@skystar.ro
 • prin poștă sau curier la adresa:

S.C. Micromedia System S.R.L.

Str. Libertății Nr. 2

Cod Poștal 200421

Loc. Craiova, Jud. Dolj

cu mențiunea în atenția responsabilului SkySTAR cu protecția datelor